Voor een betere ervaring u uw browser wijzigen in CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Algemene voorwaarden

I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Welkom bij Minihorsemarket

Minihorsemarket is de handelsnaam van Nautic Picture B.V., gevestigd aan Businesspark Friesland-west 7, 8447 SL te Heerenveen (KvK 01093544) en is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van minihorsemarket.com.

De gebruiksvoorwaarden zoals te lezen in dit document (de ‘’Gebruiksvoorwaarden’’) zijn geldig met ingang van 1 januari 2020, en van toepassing op ieder denkbaar gebruik van de website minihorsemarket.com. Dit betreft gebruik via uw computer alsook mobiele apparatuur of enige andere software en/of hardware applicatie die de mogelijkheid heeft de website te betreden en gebruiken. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle diensten die door minihorsemarket.com worden aangeboden, en op alle overeenkomsten die minihorsemarket aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoek aan de website minihorsemarket.com gaat u akkoord met de voorwaarden zoals deze te lezen zijn in dit document. Wij raden u daarom ook aan (als u gebruik maakt van minihorsemarket.com, te noemen een ‘’Gebruiker’’) om de voorwaarden voorafgaand aan uw gebruik te lezen. Het is mogelijk dat minihorsemarket.com van tijd tot tijd haar voorwaarden zal wijzigen en/of updaten. Derhalve raden wij u aan de voorwaarden periodiek te lezen. Bij een wijziging van de voorwaarden zult u op de hoogte gebracht worden.

 

2. Bescherming van uw privacy
Lees in onze Privacyverklaring hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit document legt uit hoe we uw privacy waarborgen wanneer u gebruik maakt van onze website.

 

3. Minderjarigen

Het gebruik van de diensten van Minihorsemarket voor minderjarige Gebruikers is toegestaan indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, zoals bijvoorbeeld een ouder of voogd.

 

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

Het is Gebruikers niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren en/of het openbaar maken, behoudens RSS feeds voor strikt persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 advertenties of 100 hyperlinks naar advertenties. Hiermee wordt gedoeld op (bijvoorbeeld) gebruik in een persoonlijke webblog, een persoonlijke website of platform waarop persoonlijke informatie wordt gedeeld. De Gebruiker is het niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven staat in deze gebruiksvoorwaarden.

Tevens is het Gebruikers niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, met uitzondering van nadrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Minihorsemarket (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 

5. Gevolgen van misbruik van de website

E-mailadressen worden afgeschermd, ten behoeve van uw veiligheid en om misbruik van gegevens tegen te gaan. Reacties die u plaatst op een advertentie, en eventuele vervolggesprekken tussen geïnteresseerde en Adverteerder worden via de servers van Minihorsemarket verzonden.

Het melden van illegale en/of inbreuk makende advertenties, alsook beledigende, discriminerende en opruiende inhoud vragen wij u te melden via de ‘rapporteer’ functie. Via ons contactformulier kunt u klachten omtrent oplichting melden.

Om Gebruikers te beschermen kan Minihorsemarket een aantal maatregelen treffen. Indien wij aanwijzingen, klachten of meldingen binnenkrijgen, of vermoeden c.q. van mening zijn dat een Gebruiker de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, of als een Gebruiker handelingen verricht die illegaal zijn (de wet overtreden) of als er een bepaling uit de Privacyverklaring wordt geschonden, dan kunnen wij onderstaande maatregelen treffen. Minihorsemarket behoudt ook het recht om deze maatregelen te treffen indien u als Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, door bijvoorbeeld andere Gebruikers te hinderen, of als u de goede werking van de website verstoort:

a. Minihorsemarket kan bepaalde functionaliteiten van een Gebruiker beperken, of de Gebruiker volledig uitsluiten van de diensten die worden aangeboden op minihorsemarket.com. Bij het beperken van de functionaliteiten kunt u denken aan het schorsen van het account van een Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties.

b. Minihorsemarket heeft het recht een of meerdere advertenties van een Gebruiker in overtreding te verwijderen, zonder enige restitutie van het door de desbetreffende Gebruiker gemaakte kosten.

In het kader van bovengenoemde maatregelen kan minihorsemarket de persoonsgegevens van desbetreffende persoon verwerken. Indien er aanleiding toe is, kan minihorsemarket (binnen de grenzen van de wet) deze persoonsgegevens delen met derden, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit precies in zijn werk gaat staat omschreven in de Privacyverklaring.

 

6. Minihorsemarket geeft geen garanties

Minihorsemarket kan u niet garanderen dat onze diensten ten alle tijden zullen voldoen aan de verwachtingen. Tevens kunnen wij niet garanderen dat onze website ten alle tijden foutloos zal functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website (of delen daarvan) kan worden verkregen.

Daarnaast is alle informatie en zijn alle getallen zoals te lezen op de website onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 

7. Beperking aansprakelijkheid Minihorsemarket

Minihorsemarket sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;

(i) gebruikmaking van de diensten zoals aangeboden door Minihorsemarket.
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website, of delen van de website.
(iii) onjuiste informatie op de website
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website, of;
(v) wijzigingen in de diensten van Minihorsemarket of wijzigingen in of op de website

In geval Minihorsemarket toch aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 250,00.

 

8. Wijzigingen van de diensten en de website

Minihorsemarket behoudt het recht om ten alle tijden de website, of delen daarvan, te wijzigen. Daarnaast kan Minihorsemarket ten alle tijden haar diensten wijzigen of beëindigen. Wel zullen we er naar streven om, indien mogelijk, een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen, alvorens deze worden doorgevoerd.

 

9. Websites en diensten van derden

De website minihorsemarket.com bevat verwijzingen naar de websites van derden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner. Minihorsemarket heeft geen enkele invloed op of zeggenschap over de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de desbetreffende website. Wij raden u dan ook aan deze goed door te lezen alvorens u de website betreedt. Indien u vragen heeft over de dienstverlening van deze websites, verwijzen wij u door naar de contactpagina van de desbetreffende website. Deze bepaling geldt ook voor het gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners, zoals bijvoorbeeld van betaaldiensten. Het gebruik van deze diensten zal dan ook onder de (privacy)regels van de desbetreffende aanbieder vallen.

 

10. Klachtenregeling

Minihorsemarket verwijst naar het contactformulier met betrekking tot klachten over de dienstverlening van Minihorsemarket. Klachten dienen binnen een bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden aangegeven, waarbij een termijn van 14 dagen in ieder geval als tijdig zal gelden. Eventuele klachten dienen zo volledig en uitgebreid mogelijk geformuleerd te worden. Minihorsemarket zal er naar streven binnen 14 dagen na het indienen van een klacht te reageren. In het geval dat dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Minihorsemarket u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht voorzien van een indicatie van een termijn van beantwoording.

 

11. Overige bepalingen

Minihorsemarket B.V, (‘’Minihorsemarket’’) is gevestigd aan Businesspark Friesland-West 8447 SL Heereveen. Minihorsemarket heeft BTW nummer 803.603.307.B.01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01093544.

Minihorsemarket kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Minihorsemarket zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen een redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of diensten van Minihorsemarket gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Minihorsemarket zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt of worden verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Minihorsemarket (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Minihorsemarket B.V., Businesspark Friesland-West 8447 SL te Heereveen. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

 

II. VOORWAARDEN VOOR HET PUBLICEREN VAN ADVERTENTIES

1. Minihorsemarket is een platform voor advertenties

Minihorsemarket is een advertentieplatform waar de Gebruiker advertenties kan plaatsen en de bezoeker deze kan bezichtigen. Minihorsemarket brengt de Adverteerder en de koper samen en is verder geen partij bij de overeenkomst die tussen de een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Eventuele onderlinge onenigheden of geschillen tussen de Gebruiker/Adverteerder en de koper dienen zij zelf op te lossen.

 

2. Algemene voorwaarden voor het publiceren van een advertentie op Minihorsemarket

2.1 Advertenties die op Minihorsemarket worden gepubliceerd, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen. Verder gelden er aanvullende voorwaarden voor blikvangers Deze voorwaarden kunnen enigszins afwijken van de volgende regels. Daarom willen wij u er op attenderen om goed op te letten onder welke bepaling uw advertentie valt.

 

2.2 Het plaatsen van een advertentie:

a. In elke individuele advertentie mag maar één item worden aangeboden

b. De titel en de omschrijving van de geplaatste advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gezichte item te bevatten

c. De teksten van de geplaatste advertenties moeten alleen in het Nederlands of Engels worden opgesteld

d. Het is niet toegestaan om hetzelfde item in meer dan één advertentie tegelijk op Minihorsemarket aan te bieden. Dit betekent dus dat het ook niet is toegestaan om met het gebruik van meer dan één account, meerdere identieke advertenties aan te bieden voor hetzelfde item.

e. Wanneer de geplaatste advertentie voor het einde van de advertentieperiode van Minihorsemarket wordt verwijderd, is het niet toegestaan om de resterende looptijd van de betaalde advertentieperiode een identieke advertentie te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (neem als voorbeeld het ‘per ongeluk’ verwijderen van de betaalde advertentie of wanneer de verkoop onverwacht is geannuleerd)

f. De geplaatste advertentie dient onder de juiste categorie geplaatst te worden.

 

2.3 Advertenties die niet zijn toegestaan op Minihorsemarket

a. De beschrijving en de titels van de advertenties mogen niet misleiden. De Adverteerder dient het item dat ter verkoop wordt aangeboden helder te beschrijven

b. Het is verboden om bepaalde rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een advertentie (die voldoet aan de opgegeven specificaties) aan te bieden als zijnde een dienst

c. Een advertentie op Minihorsemarket mag geen discriminerende, beledigende, pornografische, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud niet in strijd zijn met de openbare orde of de goeden zeden.

d. Advertentie mag niet gebruikt worden ter (in)directe promotie van uw bedrijf of dienst.

e. Het is verboden een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op Minihorsemarket

f. Het is verboden om websites te vermelden die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met hyperlinks naar andere advertentie website of websites die zijn gericht op op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. Deze worden direct van Minihorsemarket gehaald.

 

2.4 Onrechtmatige advertenties, publicaties of producten

Het is verboden om producten te adverteren die illegaal of onrechtmatig zijn, waarvan de handel verboden is.

Zowel de kopende als de verkopende partij dienen ten alle tijden goed op te letten bij het aanbieden of het reageren van de product of dienst. Elke mogelijke Gebruiker van Minihorsemarket wordt geacht zelf de wet- en regelgeving te kennen omtrent het kopen van de dienst of product. Wij raden aan om bij twijfel contact deskundig advies in te winnen.

 

2.5 Omtrent intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is verboden om een item in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit betekent dat het verboden is om een item aan te bieden dat inbreuk maakt op het creatief eigendom van een andere partij, zoals het auteursrecht op een foto of video die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van de derde partij.

b. In de titel en de beschrijving van de geplaatste advertentie op Minihorsemarket mag slechts de merknaam van het product gebruikt worden dat daadwerkelijk wordt aangeboden op de desbetreffende advertentie

c. Het noemen van handelsnamen/merken/rassen/stamboek die niet worden aangeboden in de advertentie is niet toegestaan

d. Een advertentie mag vergeleken worden met andere producten. Deze vergelijking mag echter op geen elke wijze verwarring creëeren over de oorspronkelijke herkomst van de geplaatste advertentie.

e. Adverteerders dienen zelf de redelijkheid te hebben om te bepalen of hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, voordat deze worden aangeboden op Minihorsemarket.

 

3. Het publiceren van een advertentie op Minihorsemarket

3.1 Mijn Minihorsemarket

De verkopende partij publiceert zijn advertentie via de knop ‘Plaats advertentie’ op de website van minihorsemarket. Voordat een verkoper een advertentie kan plaatsen, dient hij eerst in te loggen.

 

3.2 Advertentieovereenkomst tussen verkoper (Adverteerder) en Minihorsemarket

a. Wanneer de Gebruiker heeft ingelogd, krijgt hij de mogelijkheid om via de ‘plaats advertentie’ knop een advertentie te publiceren. Na het invullen van alle gegevens voor het plaatsen van de advertentie krijgt de Adverteerder de mogelijkheid om de advertentie te publiceren. Op dat specifieke moment kom de advertentieovereenkomst tussen Minihorsemarket en de Adverteerder tot stand. Bij een betaalde advertentie komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de betaalprocedure op Minihorsemarket is doorlopen.

b. De gegevens van elke advertentieovereenkomst worden 14 dagen bewaard door Minihorsemarket. Na deze termijn van 14 dagen worden deze gegevens bewaard zoals is beschreven in de Privacyverklaring. Als u deze gegevens wilt hebben, kunt u binnen veertien dagen onder vermelding van het e-mail adres waarmee de desbetreffende advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze overeenkomst opvragen bij Minihorsemarket.

 

3.3 Advertentie looptijd

Advertenties zonder bijzondere regels hebben een looptijd van 14 dagen op Minihorsemarket. Voor advertenties waar de bijzondere regels bij gelden, zult u de nieuwe voorwaarden te zien krijgen voordat u deze advertentie plaatst.

Wanneer de advertentiestatus is gewijzigd naar ‘verkocht’, dient de Adverteerder de advertentie van Minihorsemarket te verwijderen. Wanneer de status is gewijzigd, eindigt de advertentieovereenkomst die u heeft gemaakt met Minihorsemarket, en is Minihorsemarket haar verplichtingen onder de overeenkomst compleet nagekomen.

 

3.4 Advertentie laten opvallen

Bij het creëren van de advertentie, heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn advertentie te laten opvallen. De voorwaarden voor deze mogelijkheden staan beschreven op de daarbij horende webpagina’s op minihorsemarket.nl

 

3.5 Bepaling omtrent betaalde advertenties

Minihorsemarket brengt 21% BTW in rekening bij te betalen bedragen voor alle diensten van Minihorsemarket, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Indien betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, heeft Minihorsemarket het recht om terstond geplaatste advertenties te verwijderen, onverlet de verschuldigdheid van betaling. Voorts heeft Minihorsemarket in dat geval het recht om de overeenkomst(en) met Gebruiker/Adverteerder te schorten of te beëindigen. Bij niet tijdige betaling is Minihorsemarket gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso zullen voor rekening van de Gebruiker/Adverteerder komen.

 

4. Ontbindingsrecht

4.1 Wanneer u een advertentie publiceert, kan er in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht.

 

4.2 Het ontbindingsrecht is niet van toepassing op advertenties die op basis van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden (op basis van Hoofdstuk I, artikel 6 (i) van Minihorsemarket zijn gehaald of (ii) zijn gepubliceerd door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Minihorsemarket.

 

4.3 Indien anders afgesproken, gaat u er mee akkoord dat de door u ontworpen advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Zodra Minihorsemarket de advertentieovereenkomst is nagekomen, geeft u toestemming dat u afstand doet van een eventueel ontbindingsrecht.

 

4.4 Wanneer het ontbindingsrecht van toepassing is (artikel 4.1) op de door u geplaatste advertentie geldt het volgende. In dat geval gaat u er mee akkoord dat, indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht, u een evenredige vergoeding verschuldigd bent aan Minihorsemarket voor de door Minihorsemarket geleverde diensten en zal de evenredige vergoeding berekend worden op basis van het aantal dagen dat er gebruik is gemaakt van de overeengekomen advertentieperiode en het gemiddeld aantal biedingen die zijn geplaatst op deze advertentie.

 

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1 Tenzij anders beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, is een bod op een product of een dienst in een advertentie niet bindend. Derhalve is een Adverteerder dan ook niet verplicht een dergelijk bod, hoe redelijk dat ook mag zijn, te accepteren. Andersom geldt ook: indien een bod wordt geaccepteerd door de Adverteerder, is de bieder geenszins verplicht om daadwerkelijk over te gaan tot aankoop.

 

5.2 In het geval van de verwijdering van een advertentie, bijvoorbeeld omdat de plaatsingstermijn verlopen is, of om een andere reden, zullen ook alle betreffende biedingen op de advertentie worden verwijderd.

 

5.3 Biedingen plaatsen bij advertenties met als doel het biedingsproces te verstoren is niet toegestaan.

 

6. Regels voor het aanbieden van prijzen en betaalmethoden in een advertentie

6.1 Het is een Adverteerder niet toegestaan om in de advertentie de koper te verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen

 

6.2 Een Adverteerder is het niet toegestaan om een onjuiste prijsvermelding in de advertentie weer te geven. Onder onjuist wordt verstaan: slechts een deel van de totale kosten weergeven, of het weglaten van voor de koper onvermijdelijke kosten zoals kosten die een koper noodzakelijkerwijs moet maken alvorens deze het product of dienst in gebruik kan nemen. Waaronder, maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten. Alle noodzakelijke kosten dienen in de vraagprijs te worden inbegrepen.

 

6.3 Adverteerders die als ondernemer goederen en/of diensten aanbieden via Minihorsemarket zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een advertentie.

 

7. Minihorsemarket geeft geen garanties

7.1 Alvorens een advertentie op Minihorsemarket.com te plaatsen, dienen Adverteerders en Gebruikers zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren. Op deze manier zullen er geen misverstanden ontstaan. Minihorsemarket voert zelf geen controles uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de producten en/of diensten in de advertenties. Daarnaast controleert Minihorsemarket niet de bevoegdheid van de Adverteerders om producten en/of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten en/of diensten te kopen/af te nemen.

 

7.2 Minihorsemarket geeft geen garanties over de verwachtingen van de diensten en/of producten zoals deze worden aangeboden in de advertenties. Of een product en/of dienst voldoet aan uw verwachting is geen verantwoordelijkheid van Minihorsemarket.

 

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Minihorsemarket

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Minihorsemarket voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
(ii) het gebruik van via de website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

 

8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Minihorsemarket zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.

 

9. Wijzigingen

9.1. Minihorsemarket behoudt zich het recht om de website (of delen daarvan) ten alle tijden te wijzigen, waaronder de duur van een advertentie, de mogelijkheid tot verlengen van een advertentie, de indeling van de groepen en rubrieken, de algemene indeling van de website en zoekopties. Minihorsemarket streeft er naar om dergelijke wijzigingen aan te kondigen binnen een redelijke termijn, alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd.

 

9.2. Minihorsemarket behoudt zich het recht voor de prijzen van betaalde advertenties ten alle tijden te wijzigen. Indien er tijdens de looptijd van een advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan door het CBS vastgestelde consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het volste recht deze advertentie overeenkomst te beëindigen. Op de advertentiemogelijkheden pagina vind je een overzicht van de verschillende opties en eventuele kosten voor het plaatsen van een advertentie.

 

10. Het publiceren van de advertentie op een andere locatie

10.1 Minihorsemarket behoudt zich het recht voor om een advertentie en de daar bijbehorende inhoud in te zetten voor eigen publiciteitsdoeleinden. Onder andere houdt dit in dat een advertentie (of een gedeelte van een advertentie) door Minihorsemarket via andere kanalen kan worden getoond. Ook behoudt Minihorsemarket het recht om de inhoud uit advertenties te delen op websites van derden, in gedrukte media, sociale media, in straatreclame of op televisie.

 

10.2 Door het plaatsen van een advertentie verstrekt de Gebruiker/Adverteerder Minihorsemarket automatisch een gratis, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te verspreiden, te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en aan derden toe te staan om te gebruiken en te verveelvoudigen voor marketing-, promotie- en/of advertentie doeleinden. Als Gebruiker van de website garandeer je dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

 

10.3 Minihorsemarket behoudt zich het recht voor om voor publiciteitsdoeleinden derden toegang te verschaffen tot een advertentie. Deze derde partijen kunnen dan de advertenties promoten op websites van derden, via e-mail en door gebruikmaking van andere kanalen. Deze promoties kunnen logischerwijs daardoor (delen van) de advertentie bevatten.

 

10.4 Minihorsemarket behoudt zich het recht voor om de opmaakt van advertenties dusdanig te wijzigen dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur en/of andere software applicaties (van derden).

 

10.5 Het is mogelijk dat Minihorsemarket verwijzingen bevat (bijvoorbeeld door middel van een banner of hyperlink) naar websites van derden. Het is tevens mogelijk dat deze verwijzingen worden geplaatst in of naast een advertentie. Minihorsemarket heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Daarom wordt verwezen naar de voor de betreffende website geldende (privacy)regels.

 

III AANVULLENDE REGELS VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN

A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld

Minihorsemarket Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele dienstverleners en vakmensen. Indien u als vakman- of vrouw of dienstverlener een advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 

B. Minipaardjes

1. Regels voor het plaatsen van Advertenties

1.1.  In iedere advertentie mag maar één minipaardje worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere minipaardjes in één advertentie aan te bieden en/of na verkoop van het minipaardje de advertentie te hergebruiken voor een ander minipaardje

 

1.2. Indien het minipaardje dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd.

 

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de advertentie dienen overeen te komen met het aangeboden minipaardje. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van het aangeboden minipaardje zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het paardenras of een foto uit een catalogus).

 

1.4. Iedere advertentie dient in de juiste (rassen) rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere rassen en soorten in de advertentie te vermelden dan het ras en het soort van het minipaardje dat in de advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de advertentie alle andere rassen en soorten te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.

 

1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep minipaardjes een advertentie te plaatsen waarin geen minipaardje te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een advertentie ‘minipaardje te koop gevraagd’ in de groep minipaardjes te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de minipaardjes Inkoop rubriek in de groep minipaardjes Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep minipaardjes advertenties te plaatsen voor verzekeringen en overige minipaardjes-gerelateerde diensten.

 

1.4.2. Het is in advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor minipaardjes.

 

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen

1.1.  Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. Op de advertentiemogelijkheden pagina staat een overzicht van rubrieken en eventuele kosten voor het plaatsen van een advertentie.

 

1.2 Minihorsemarket behoudt het recht om uw gebruik van de dienst op te schorten of te beëindigen indien u zicht niet aan de algemene voorwaarden houdt.

 

1.3 Minihorsemarket heeft het recht om (delen van) de website en haar diensten ten alle tijden te wijzigen. Daarnaast kunnen wij onze diensten stopzetten. Uiteraard zullen we er naar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen een redelijke termijn, alvorens deze worden doorgevoerd.

 

1.4 Omzetbelasting
Minihorsemarket brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Minihorsemarket, tenzij anders staat aangegeven op de Website. Na elke aankoop via Minihorsemarket ontvangt u via mail een factuur.

Top